bg en

Untitled Document

Енергийна ефективност


 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Енергийната ефективност се превърна в част от нашето ежедневие и скоро ще стане от задължителен характер за всички системи в нашето жилище, които се нуждаят от топлинна или електрическа енергия за да функционират. Хексагон-Билд ЕООД разполага с нужните правоспособни специалисти  и официално е вписан в регистъра на АЕЕ с Идентификационен № 00237  и може да извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл. 23 ал. 4 от Закона за енергийна ефективност.

 

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност. Докладът се съставя от лицензирана фирма- консултант, несвързана с проектанта – за обекти от първа и втора категория задължително , а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя.
Съгласно чл.142, ал.4 от ЗУТ, всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите, като с чл.142, ал.9 от ЗУТ е указано, че оценката за съответствие чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл.23, ал.4 от същия закон.

 

ЕНЕРГИЙНИ ПАСПОРТИ
Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.
Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в експлоатация, както и по време на нейната експлоатация или след извършване на СМР. По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж, при продажба и отдаване на сградите под наем, както и след изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Енергийният паспорт на съществуваща сграда се съставя от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ, въз основа на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване на сградата при спазване на изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 2 ЗЕЕ и документира енергийните характеристики на сградата, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ.
Класифицирането на сградите в зависимост от съответния клас на енергопотребление - от клас А (високоефективен) до клас G (нискоефективен), се извършва в съответствие със скалата на класовете на енергопотребление съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ.
Eнергийният паспорт се състои от четири страници, неделими една от друга, и се съставя след всяко проведено обследване по образец.

 

ЕНЕРГИЙНИ СЕРТИФИКАТИ
На задължително сертифициране по реда на този закон подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв. м.
Освен сградите по Чл.19, ал.1 (ЗЕЕ) на задължително сертифициране подлежат и всички други сгради- държавна и/или общинска собственост, в експлоатация с разгъната застроена площ над 1000 кв.м.
Собствениците на сгради, след извършване на обследването, са длъжни да изпълнят мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.
Възложителите по смисъла на чл.161, ал.1 от Закона за устройство на територията са длъжни да придобият по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация. До издаването на сертификата по енергийните характеристики на сградата сеудостоверяват с енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на сградата и удостоверява изпълнението на изискването по чл.169, ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията.
Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийнихарактеристики на сградата, като:
1. реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата;
2. текущ ремонт на инсталации на сградата;
3. други дейности.
Сертификатът за енергийни характеристики на части от сградата се издава въз основа на общ сертификат за цялата сграда при блокове с обща отоплителна инсталация. При продажба на сграда или на части от нея продавачът предоставя на купувача оригинала на сертификата за енергийни характеристики на сградата - в случаите по чл.20, ал. 1, (ЗЕЕ)или съответно оригинала на енергийния паспорт - в случаите по чл. 20, ал. 2 (ЗЕЕ).
При отдаване под наем на сградата или на част от нея с договор, подлежащ на вписване по съответния ред, наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата- в случаите по чл.20, ал.1 (ЗЕЕ), или съответно копие на енергийния паспорт - в случаите по чл. 20, ал. 2 (ЗЕЕ)
Сертификатите за енергийни характеристики се издават с категория "А" или категория "Б".

 

Категория "А" се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005г:
1. със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление "В", със срок на валидност - седем години, съответно със срок на валидност - десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление "С", със срок на валидност - седем години, съответно със срок на валидност - десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

 

Категория "Б" се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005г:
1. въведени в експлоатация след 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление "С" , със срок на валидност - три години, съответно със срок на валидност - пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
2. въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление "D", със срок на валидност - три години, съответно със срок на валидност - пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
Сертификат с категория се издава след едногодишен период на експлоатация на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки. Класовете на енергопотребление са определените в наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.
Срокът на валидност на сертификата, издаден с категория "А" или "Б", започва да тече от началото на годината, следваща годината на издаване на сертификата..

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ В СГРАДИ
 На проверка за енергийна ефективност подлежат всички водогрейни котли в експлоатация в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им мощност, както следва:
1. на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, включително;
2. на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
3. на природен газ с номинална мощност над 100 kW.
За водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за енергийна ефективност включва и еднократна оценка на отоплителната инсталация.
Основните задачи на проверката за енергийна ефективност на водогрейните котли са:
1. оценяване съответствието на съществуващата настройка, експлоатация и поддръжка на котела с изискванията на производителя;
2. оценяване на действителните енергийни характеристики на котела;
3. изготвяне на препоръки за възможни подобрения на енергийните характеристики на котела за намаляване на потреблението на използваните енергийни ресурси и емисиите въглероден диоксид;
4. осигуряване на информация за съставяне и поддържане на база данни за състоянието на водогрейните котли.
Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в експлоатация се извършва веднъж на всеки:

  • три години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW включително;
  • две години - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
  • четири години - за котлите на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

 

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ
На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW. Основните задачи на проверката за енергийна ефективност на климатичните инсталации са:
1. оценяване съответствието на системите с първоначалния проект и с последващите реконструкции, както и с действителните изисквания и настоящото състояние на сградата;
2. оценяване на съществуващата настройка, експлоатация и поддръжка на системите с изискванията на производителя;
3. оценяване на действителните енергийни характеристики на климатичните инсталации;
4. изготвяне на препоръки за възможни подобрения на енергийните характеристики на инсталациите за намаляване на потреблението на използваните енергийни ресурси и емисиите въглероден диоксид;
5. осигуряване на информация за съставяне и поддържане на база данни за състоянието на климатичните инсталации.
Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в експлоатация се извършва веднъж на всеки 4 години.

 

За повече подробности или запитвания или се обадете на +359 884 081 517 или +359 894 710 221